monterinfo

SAS är flygbolaget som satte Skandi­navien på världs­kartan. Genom sitt gemen­samma flyg­bolag – världens första fler­nationella flygbolag – har Danmark, Norge och Sverige gjort Skandi­navien och begreppet skandi­naviskt välkänt över hela världen.

ABA/SAS Flyghistorisk Förening skall:
– till efter­världen bevara föremål och doku­mentation av flyghistoriskt värde samt hålla detta till­gäng­ligt för flyg­historiskt intress­erade, forskare och jour­nalister. Genom att föreningen ansvarar för och driver ABA/SAS Historical Collection görs detta möjligt.
– anordna arrange­mang för medlemmarna, som t.ex. föredrag och utflykter.
– arbeta i samarbete med mot­svarande danska och norska föreningar.
Som medlem kan upptas:
– anställda i SAS och SAS associerade företag.
– tidigare anställda i SAS, ABA, Linje­flyg och associerade företag.
– flyg­historiskt intress­erade som aktivt kan bidra till föreningens syften.
ASFF’s årsmöte 2023 beslöt att sänka medlemsavgiften till 200 kr. från och med 2024 års avgift
– Plusgiro 205132-4