Moderbolaget ABA:s arkiv

Arkivet innehåller hand­lingar från ABA:s huvud­arkiv, såsom styrelse-, bolagsstämmo- och arbets­utskotts­proto­koll, förvaltnings- och revisions­berättelser, tid­tabeller, korre­spondens och ämnes­ordnade hand­lingar. Bild­arkiv, affisch­er och böck­er in­ryms också i sam­lingen, som finns 1924–1991.

En del av ABA-arkivet för tiden mellan 1924 och 1950 finns arkiverad på Riks­arkivet. Här finns bland annat att läsa om öpp­nan­det av den första flyg­linjen mellan Stock­holm och Helsing­fors, om de första sex Junkers F13 och om kurir­flyget under andra världs­kriget.

arkiv

SILA:s arkiv

Arkivet inne­håller styrelse- och bolags­stämmo­protokoll, förvaltnings- och revisions­berättels­er samt myndig­hets­korre­spondens 1944–1995.

SAS teknikhistoriska arkiv

Arkivet innehåller dokument huvud­sakligen avspeg­lande konstruktion, opera­tion och under­håll av följande flygplans­typer:

 • – Junkers
 • – DC-3, -4, -6, -7, -8, -9, -10
 • – Boeing -737, -747, -767
 • – Airbus 300
 • – F 28 (Fokker)

Till­sammans med ovan nämnda förvaras även en del leverans­handlingar, service­bulle­tiner, tek­niska order samt manu­aler till motor­er.

SAS Huvudarkiv

Guide
– ABC (World Airways Guide) 1948–1996
– OAG (Official Airline Guide) 1997–2002
Tidtabeller
– WTT (World Time Table) 1960–1995
– Public Time Table 1946–
Prisuppgifter (tariffer)
– APT (Air Passenger Tariff) 1951–1999
– ACT/TACT (Air Cargo Tariff) 1955–1999
Årsredovisningar
– SAS förvaltnings- och revisionsberättelse 1951–
– SAS Årsbok 1967–1980
Personaltidningar
– SAS News 1946–1948
– Dagens SAS 1948–1951
– Inside SAS 1965–
Kundtidningar
– Scanorama 1972–
Bildserie på SAS alla försäljnings­kontor i världen
Publikationer och böcker
Reklamproduktion och försäljningskampanjer 1950/60/70/80/90 och 2000-tal
Dokumentation från informationsavdelningen så som pressklipp och pressreleaser. I sammanhanget kan nämnas:
– Nordpolsflygningen
– Invigningen av Caravelle
Korrespondens med flygplansleverantörer och myndigheter vid jetflygets inträde och ca 25 år framåt
KSSU-samarbetet

SAS Videoarkiv

Videofilmerna omfattar i huvudsak följande ämnen:

– SAS bildande, historia och jubiléer
– konferenser
– resmålsskildringar
– pressmöten och intervjuer
– intern information

Bibliotek

Bland bibliotekets titlar kan nämnas:

 • – Aircraft engine maintenance
 • – Technical and scientific encyclopaedia
 • – Handbook of airplane maintenance and operation
 • – Svensk teknisk uppslagsbok
 • – Janes all the worlds aircrafts 1947–1984
 • – Air navigation theory and practice
 • – Handbook of meteorology
 • – Månatliga tidskrifter om flyg
 • – Böcker som beskriver SAS ur många aspekter

bibliotek

En del av SAS huvudarkiv arkiveras idag hos Riks­arkivet och Centrum för Närings­livs­historia.